Monday
29 Aug 2011
   ORDINARY
Exodus 11 & 12
(Ezra 1)
Tuesday
30 Aug 2011
   ORDINARY
Psalm 149
Exodus 13
Wednesday
31 Aug 2011
   ORDINARY
Ezekiel 33:1-20
(Ezra 2)
Thursday
1 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 119:33-40
(Ezra 3)
Friday
2 Sep 2011
   ORDINARY
Romans 13
Matthew 17
Saturday
3 Sep 2011
   ORDINARY
Matthew 18:1-20
(Ezra 4)
Sunday
4 Sep 2011
   PROPER 18(23)
{ Exodus 12:1-14
  Psalm 149
or
  Ezekiel 33:7-11
  Psalm 119:33-40 }
Romans 13:8-14
Matthew 18:15-20
(PM, see next Sunday)
Monday
5 Sep 2011
   ORDINARY
Exodus 14
(Ezra 5)
Tuesday
6 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 114
Exodus 15
Wednesday
7 Sep 2011
   ORDINARY
Genesis 50:15-21
(Ezra 6)
Thursday
8 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 103
(Ezra 7)
Friday
9 Sep 2011
   ORDINARY
Romans 14 & 15
(Ezra 8)
Saturday
10 Sep 2011
   ORDINARY
Matthew 18:21-35
Romans 16
Sunday
11 Sep 2011
   PROPER 19(24)
{ Exodus 14:19-31
  Either Psalm 114
    or Exodus 15:1b-11,20-21
or
  Genesis 50:15-21
  Psalm 103:1-13 }
Romans 14:1-12
Matthew 18:21-35
(PM, see next Sunday)
Monday
12 Sep 2011
   ORDINARY
Exodus 16
Jonah 1
Tuesday
13 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 105:1-6,37-45
Jonah 2
Wednesday
14 Sep 2011
   ORDINARY
Jonah 3 & 4
(Ezra 9)
Thursday
15 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 145
(Ezra 10)
Friday
16 Sep 2011
   ORDINARY
Philippians 1
Matthew 19
Saturday
17 Sep 2011
   ORDINARY
Matthew 20
(Obadiah)
Sunday
18 Sep 2011
   PROPER 20(25)
{ Exodus 16:2-15
  Psalm 105:1-6,37-45
or
  Jonah 3:10-4:11
  Psalm 145:1-8 }
Philippians 1:21-30
Matthew 20:1-16
(PM, see next Sunday)
Monday
19 Sep 2011
   ORDINARY
Exodus 17
(Nahum 1)
Tuesday
20 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 78
Exodus 18
Wednesday
21 Sep 2011
   ORDINARY
Ezekiel 18
Exodus 19
Thursday
22 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 25
(Nahum 2)
Friday
23 Sep 2011
   ORDINARY
Philippians 2
(Nahum 3)
Saturday
24 Sep 2011
   ORDINARY
Matthew 21:1-32
(2 John)
Sunday
25 Sep 2011
   PROPER 21(26)
{ Exodus 17:1-7
  Psalm 78:1-4,12-16
or
  Ezekiel 18:1-4,25-32
  Psalm 25:1-9 }
Philippians 2:1-13
Matthew 21:23-32
(PM, see next Sunday)
Monday
26 Sep 2011
   ORDINARY
Exodus 20 & 21
(3 John)
Tuesday
27 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 19
Exodus 22 & 23
Wednesday
28 Sep 2011
   ORDINARY
Isaiah 5:1-7
Exodus 24 & 25
Thursday
29 Sep 2011
   ORDINARY
Psalm 80
Exodus 26 & 27
Friday
30 Sep 2011
   ORDINARY
Philippians 3
Exodus 28 & 29
Saturday
1 Oct 2011
   ORDINARY
Matthew 21:33-46
Exodus 30 & 31
Sunday
2 Oct 2011
   PROPER 22(27)
{ Exodus 20:1-4,7-9,12-20
  Psalm 19
or
  Isaiah 5:1-7
  Psalm 80:7-15 }
Philippians 3:4b-14
Matthew 21:33-46
(PM, see next Sunday)